Váš košík
je prázdný

Prohlášení o ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji

Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová zpracovává osobní údaje podle právních předpisů, které nabudou účinnost 25. 5. 2018 dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů – dále jen Zákon) a taktéž v souladu s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
(O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů – dále jen Nařízení) .

V tomto dokumentu shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s naší činností – prodej a distribuce, poskytnete. Poučení je součástí směrnic o ochraně osobních údajů, které jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a její partnery. Pojednávají o účelu osobních údajů a přesně stanovují způsoby, jak mají být osobní údaje našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců chráněné.

 

Správce: Hedvika Kertészová, IČ: 60407069, sídlo: 
Chelčického 308, 67602 Moravské Budějovice. 
www.sporthobby.eu

 

Zodpovědná osoba z hlediska ochrany osobních údajů: 
Hedvika Kertészová, majitelka firmy

tel: +420 603 582 078, sportovni-pohary@seznam.cz

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem prostřednictvím formuláře registrace, prodloužení registrace, elektronickou nebo písemnou formou, případně jinou formou, například telefonicky nebo písemně. Akt registrace probíhá na webové stránce Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová (www.sporthobby.eu), telefonicky u zásilkové služby nebo prostřednictvím e-mailu.

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat hlavně:

Osobní údaje běžné: jméno, příjmení, e-mailová adresa a, pokud je zákazník poskytl, také akademický titul, adresu bydliště, telefonní číslo. V souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová jsou zpracované také IP adresa, soubory cookies a případně device identifikátor zařízení zákazníka (kvůli případné změně rozlišení grafiky stránek pro větší komfort zákazníka).

- Osobní údaje citlivé, respektive údaje zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení), Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová nevyžaduje, nezpracovává a ani neuchovává.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány za účelem zajištění jejich řádné účasti v systému tak, aby bylo možné poskytnout zákazníkovi všechny dojednané služby, bonusy a výhody, tj. poskytnutí slev, výpočet provizí, motivačních bonusů, informace o novinkách atd. Informace jsou využívány hlavně při komunikaci se zákazníkem, a to především:

1. Při identifikaci zákazníka v distribuční síti za účelem poskytnutí slevy.

2. Pro vnitřní komunikaci se zákazníkem (například zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění o dosaženém bonusu, případně vystavení potvrzení pro daňové účely).

3. V souvislosti s plněním právních povinností Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová, jaké jsou nebo budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

4. pokud to bude nevyhnutelné k ochraně práv a právních nároků Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová. Případně pro účely oprávněných zájmů společnosti, nebo jiných osob (podle Nařízení):

Zdroje osobních údajů: Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zákazníků, a to hlavně v souvislosti s registrací v Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela, nebo částečně.

Souhlas je možné odvolat na prodejním místě Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová, ale také prostřednictvím stránek www.sporthobby.eu (tedy způsobem, jak byl původně udělen), nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová. Případně na  sportovni-pohary@seznam.cz

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno společnosti, může společnost zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu jiného právního důvodu zpracování, tedy hlavně při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje: Osobní údaje zpracovávají přímo zaměstnanci nebo smluvní partneři firmy Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová, a to v písemné a elektronické formě.

Osobní údaje mohou pro společnost takto zpracovávat též další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, s nimiž společnost uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Jde výhradně o společnosti, které se přímo podílejí na systému fungování Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová, jako účetní firma, firmy, jež vytvářejí informační systémy, firmy, které provozují prodejní místa apod. Mimo jiné jsou všichni partneři smluvně vázaní ochranou údajů a úplným zákazem jiného nakládání s osobními údaji než pro Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová a pro její výrobky či marketing. Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám: Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným podle zvláštních předpisů (například orgánům činným v trestním řízení, soudům apod.) a osobám na pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová, s nimiž bude společnost při poskytování podpory spolupracovat.

Období, pro něž zákazník souhlasí se zpracováváním, a doba uložení osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na celé období účasti zákazníka v systému Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová. Období, pro něž je souhlas udělen, končí taktéž odvoláním souhlasu. Registrace se zpravidla prodlužuje jednou ročně, a to nákupem prodloužení registrace.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti zákazníka v Informačním systému Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová.

Poté, co bude účast zákazníka v systému ukončena, uchovává společnost osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro dodržení legislativy ČR
(zákony o účetnictví a daních).

Práva subjektu údajů: V případě požadavku má subjekt údajů právo, aby oprávněná osoba, která bude zpracovávat jeho osobní údaje, prokázala svou totožnost, případně poskytla další doplňující údaje, jako je především oznámení zvláštního zákona (právního podkladu), na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány, a dobrovolnosti poskytnout osobní údaje.

Subjekt údajů má rovněž právo na základě písemné žádosti od správce vyžadovat:

- ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému

- ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje na zpracování

- ve všeobecně srozumitelné formě opis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

- opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování

- likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů: Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová se snaží vycházet co nejvíce vstříc zákazníkům při naplňování práv uvedených níže, ale i ostatních Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

- Právo na informace podle čl. 13 a 14 Nařízení.

- Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a společnost je povinna tuto informaci bez zbytečného odkládání zaslat.

- Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jej týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

- Právo na výmaz osobních údajů podle č. 17 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají.

- Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ve společnosti.

- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 Nařízení: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu týkajícího se jeho konkrétní situace vykonávané na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová nesmí dále zpracovat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy subjektu údajů nebo důvody na uplatnění právního nároku. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová nebude dále osobní údaje za účelem přímého marketingu zpracovávat.

- Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 Nařízení: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jej týkají a které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto osobní údaje jinému správci, pokud je to technicky možné.

Aktuálně platné znění Poučení o zpracování osobních údajů je vždy zveřejněno na stránkách společnosti.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, nebo Vám nebylo něco v těchto záležitostech jasné, neváhejte nás prosím zkontaktovat, rádi Vám odpovíme.

Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová:

Partneři (třetí osoby) přicházející do styku (zpracovatelé osobních údajů) 

AVENTE s.r.o. - správce našeho e-shopu

Účetníctví Kyzlinkovi

Zásilkovna

Česká pošta, s.p.

GLS s.r.o.

jiné společnosti v podobě přepravce a to za účelem vyřízení Vašich objednávek a požadavků

Jak používáme cookie?

Co je soubor cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které používá téměř každá webová stránka, aby identifikovala své pravidelné návštěvníky. Cookies nejsou programy, které by se integrovaly do systému uživatele a mohly jej poškodit. Cookies stránky sporthobby.eu neobsahují žádné osobní údaje k Vaší osobě, ale pomáhají stránce nikl.cz na základě číselného kódu při analýze otevírání webových stránek. Díky zjištěným informacím můžeme upravit naši domovskou stránku tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám. Samozřejmě máte možnost cookies kdykoli ve svém internetovém prohlížeči zakázat.

Ohrožuje používání souborů cookies soukromí?

Poháry sport hobby - Hedvika Kertészová plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb.
Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.

Mohu ukládání cookies vypnout?

Ano, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

Informace o vašich právech

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 – 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

 

Moravské Budějovice dne 1.1.2022